Aktuální informace

Mgr. Pavel Klán, správce konkursní podstaty úpadce Vojenské stavby CZ a.s. (dále jen SKP), se sídlem Sokolovská 278, Praha 9 sděluje všem konkursním věřitelům v návaznosti na množící se dotazy ohledně stavu konkursního řízení následující informace:

  1. SKP předložil dne 1. 4. 2020 konkursnímu soudu konečnou zprávu ve věci úpadce Vojenské stavby CZ a.s. Konečná zpráva byla na úřední desce konkursního soudu vyvěšena dne 27. 4. 2020, přičemž taktéž byla k dispozici na webových stránkách veřejného portálu: www.justice.cz a to po dobu zákonem stanovenou.

    Dokument:

  2. Dne 11. 5. 2020 podal proti konečné zprávě námitky jeden z konkursních věřitelů. Následně usnesením ze dne 18. 5. 2020 bylo SKP konkursním soudem uloženo, aby se k námitkám věřitele ve lhůtě vyjádřil. SKP v zákonné lhůtě podal konkursnímu soudu své vyjádření k námitkám proti konečné zprávě.
  3. Konkursní soud rozhodl o námitkách dne 3. 9. 2020 usnesením tak, že konečnou zprávu schválil. Proti tomuto rozhodnutí podal totožný věřitel v zákonné lhůtě 15 dní ode dne doručení odvolání k Vrchnímu soudu. Dle sdělení konkursního soudu ze dne 5. 10. 2020 byl spis předložen Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání věřitele.

    Dokumenty:

  4. O odvolání věřitele proti Usnesení Městského soudu v Praze o schválení Konečné zprávy ze dne 3. 9. 2020 rozhodl Vrchní soud v Praze jako soud odvolací svým Usnesením č.j. 2 Ko 37/2020-2310, kterým změnil Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.9. 2020 a to tak, že změnil částky dosud neuskutečněných výdajů z konkursní podstaty uvedené v bodě IV. Konečné zprávy a částku určenou k rozvrhu pro věřitele pohledávek II. třídy. Proti tomuto Usnesení podal věřitel dovolání k Nejvyššímu soudu, kterému bylo dovolání doručeno 13. 10. 2021. Dotazem učiněným u Nejvyššího soudu v lednu 2022 bylo zjištěno, že dovolání ještě nebyla přidělena spisová značka.

    Dokument:

O dalším postupu ve věci projednání dovolání věřitele proti Konečné zprávě Nejvyšším soudem budete informováni prostřednictvím těchto webových stránek.

410367